Printed matter one

Daniela Hedman och Torbjörn Johansson är konstnärer och har tillsammans det konstnärliga projektet South east/ South west.

De fick stöd av fonden för att resa till Island för att producera en bildbaserad trycksak ”printed matter one”. Trycksaken var tillverkad och påverkad av mötet mellan papper och platsspecifika naturkrafter i den isländska naturen. Verktygen var vind, ljus, mörker, temperaturskillnader, strömmar och nederbörd.

Projektet inleddes med en resa till Island för att utveckla innehållet av trycksaken då kärnan i projektet var att undersöka naturkrafter som medskapare i en konstnärlig process. Genom att placera ytor, kropp och material i skärningspunkter mellan till exempel vind och ljus, utvecklade projektet olika rumsliga- och objektskapande begrepp, både platsspecifika installationer i utomhusmiljö men också som utställningsform i inomhusmiljö. En betydande del av processen var hur de uppmärksammade, formulerade och definierade rumslighet. Naturkrafter relaterades därför till olika rumsliga begrepp som intresserade dem, mellanrum, tomrum, inomhusrum och förbindelser mellan dem.